informacje

Uzależnienie od środków psychoaktywnych a wywiad motywacyjny

Jednym z najważniejszych programów profilaktyki selektywnej w zakresie zwalczania uzależnienia od substancji psychoaktywnych okazuje się projekt MASKTG, czyli koncepcja finansowana głownie z budżetu  wspólnoty, ale też częściowo ze środków pieniężnych datków członkowskich. Co jest według tejże koncepcji podstawą zrozumienia nałogu i walki z nim? Spójrz poniżej.

Najważniejsze okazuje się pamiętanie o dwóch kluczowych stadiach. Punkt pierwszy to interwencja, punkt drugi to działanie, przez które rozumie się w głównej mierze przeprowadzenie fachowego wywiadu motywacyjnego, to jest WM, a więc z języka angielskiego motivational interviewing. Jest to swego rodzaju dyrektywna koncepcja jaka bazuje na poradnictwie, mającym na celu skłonienie chorej jednostki wymagającej leczenia do zmiany swych zachowań oraz wymuszenie na nim zmian. Warto wspomnieć także i o tym, iż w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych, wielu specjalistów jest zdania, że z takiego uzależnienia wyjść jest zdecydowanie najgorzej. Koncepcja WM zaś opiera się w dużym  stopniu na podwalinach psychoterapii klasycznej, ale także nauki komunikacji oraz terapii behawioralnej.

Wywiad motywacyjny mający stanowić nadrzędne założenie omawianego tu projektu pomocy uzależnionym, bazuje na takim przeprowadzeniu przez terapeuty rozmowy, aby składało się na nią pięć najważniejszych elementów, w tym rozwój niezgodności, unikanie udowadniania, wspieranie poczucia własnej efektywności, przejmowanie oporu i prezentowanie empatii.