informacje,  szkolenia

Walka z uzależnieniami – na czym się opiera?

Na terenie całej Polski wdrażane są od lat rozmaite koncepcje o charakterze profilaktycznym, jakie są typowymi zdrowotnymi programami, mającymi wspierać społeczność krajów wspólnoty. Jednym z takich projektów okazuje się nasz projekt. O nim będzie niniejszy tekst.

Nazwa odnosi się do koncepcji bazującej na profilaktyce selektywnej kierowanej wobec młodzieży  wykazującej różne stopnie zaawansowania uzależnienia od substancji psychoaktywnych. W 2005 roku na obszarze jednej z polskich miejscowości zorganizowano wydarzenie o charakterze edukacyjnym, na którym szkolono przyszłych trenerów udzielających porad, przeprowadzających wywiady itd. a wszystko to w ramach omawianego tu projektu przeciw uzależnieniom.

Warto wiedzieć, iż celem nadrzędnym koncepcji jest nawiązanie współpracy z rozmaitymi instytucjami, aby charakter udzielanego wsparcia i realizowanej profilaktyki był powszechny i jak najszerszy. Przykładem takich instytucji, na współpracę z którymi kładziony jest nacisk okazują się policja, sądy, szkoły. W praktyce, to nie tylko rozlegle rozumiane informowanie, ale także systematycznie przygotowywane  wizyty w rozlicznych punktach – instytucjach, placówkach, po to, aby móc podsumować wyniki prowadzonych działań. Celem nadrzędnym ma być z kolei wywołanie zmian w zakresie zachowania osób uzależnionych, w tym osób młodych, przekształcenia ich postaw oraz zwiększenie ich świadomości i wiedzy, jako odbiorców programu uzależnień. Ten program został opracowany na terenie Niemiec i bazuje on na metodzie interwencji profilaktycznej.

Zobacz stronę autora: oferta serwerów dedykowanych